زبان عمومی نوجوانان

این دوره ها شامل ۳۲ ساعت آموزشی در هر ترم بوده و در قالب جلسات دو یا سه روز در هفته (تقسیم بندی بصورت روزهای زوج و فرد) ارائه می شوند. هر جلسه از دوره های سه روز در هفته شامل دو بخش ۵۰ دقیقه ای با ۱۰ دقیقه زمان استراحت است. جلسات دوره های دو روز در هفته شامل سه بازه زمانی ۵۰ دقیقه‌ای با ۱۰ دقیقه زمان استراحت بین هر دو بازه است. در این دوره از ویرایش سوم کتاب های Solutions بهره گرفته شده که شامل مطالبی به روز و منطبق بر علاقه و سلیقه نوجوانان است.